Free Joomla Templates
Õpilaskodu Kallemäe õppehoones

Avaldus õpilaskodu teenusele saamiseks

Avaldus õpilaskodu teenuselt lahkumiseks


KALLEMÄE KOOLI ÕPILASKODU KODUKORD

1. ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMISE KORD

1.1. Kallemäe Kooli õpilaskodu paikneb peamaja II korruse vasakus tiivas.

1.2. Õpilaskodu on avatud esmaspäeval alates 8.00 kuni reedel 15.00.

1.3. Õpilasele antakse koht õpilaskodusse vanema (eestkostja, hooldaja - edaspidi vanema) kirjaliku avalduse alusel.

1.4. Õpilaskodu nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.

1.5. Õpilaskodus mitte elavatel õpilastel ei ole lubatud õpilaskodu kasutusse antud

ruumides viibimine.

2. ÕPILASKODU KASUTAMISE KORD

2.1. Õpilaskodus toimub töö õpilaskodu päevakava (p.5) alusel.

2.2. Õpilasele on õpilaskodus viibimise ajal tagatud kasvatajate järelevalve ning vajadusel sotsiaalpedagoogi nõustamine, mis toimub pikapäevarühma ajast.

2.3. Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.

2.4. Seinte, lagede, põrandate, uste, mööbli tahtliku lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase vanemaga.

2.5. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult kasvataja loal kokkuleppel

vanemaga.

2.6. Õpilaskodu üldkoosolek valib iga õppeaasta algul õpilaskodu vanema ja kaks asetäitjat, kelle ülesandeks on edastada kasvatajatele õpilaskodu kasvandike ühised soovid, mured ja ettepanekud.

2.8. Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooli med. õde, kes võtab vastu otsuse lapse tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta. .

2.9. Õpilane tuleb õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste riietega. Määrdunud riided viib õpilane reedel koju. Vajadusel saab kasutada õpilaskodus kasvataja juhendamisel ja valve all pesumasinat.

2.10. Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel.

2.11. Hinnalisi esemeid (elektriline olmetehnika, ehted, nutiseadmed jne.) ei ole soovitav õpilaskodusse kaasa võtta. Kui seda tehakse, ei vastuta kool nende kadumise eest.

2.12. Õpilaskodus elavad õpilased juhinduvad oma käitumises kooli kodukorrast, Kallemäe Kooli õpilase käitumise reeglitest, Kallemäe Kooli õpilase õigustest ja kohustustest ja lisaks käesolevast õpilaskodu kodukorrast

2.13. Lisaks eelpool nimetatud dokumentides sätestatule, on kõik õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud:

2.13.1. hoidma talle elamiseks antud ruumi, õpilaskodu vara ja õppevahendeid;

2.13.2. täitma kasvataja ja kasvataja abi korraldusi;

2.13.3. käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaasõpilastesse;

2.13.4. hoidma korras õpilaskodu toa;

2.13.5. täitma õpilaskodu päevakava ja kodukorda;

2.13.6. omama isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele;

2.13.7. kandma vahetusjalatseid;

2.14. Õpilaskodus on keelatud:

2.14.1. olmeprügi põrandale/õue viskamine;

2.14.2. uste prõmmimine, karjumine ja ropendamine;

2.14.3. ilma loata teiste tubades viibimine;

2.14.4. suitsetamine ja tuletegemise vahendite omamine;

2.14.5. äritsemine;

2.14.6. varastamine;

2.14.7. alkoholi ja narkootiliste ainete omamine ja tarbimine;

2.14.8. endale ja teistele ohtlike ainete, esemete ja pürotehnika omamine;

2.14.9. õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;

2.14.11. kaasõpilaste isiklike riiete ja asjade kasutamine;

2.14.12. elektrilise olmetehnika kasutamine ilma kasvataja/kasvataja abi juuresolekuta;

2.14.13.öörahu segamine;

2.14.14. õpilaskodusse külaliste kutsumine;

2.14.15. õppetöö ajal õpilaskodus ilma mõjuva põhjuseta viimine;

2.14.16. kasvataja/kasvataja abi loata ja juures olekuta kooli telefoni kasutamine;

2.15. Lisaks Kallemäe Kooli õpilaste õigustele on õpilaskodus elaval õpilasel õigus:

2.15.1. kandideerida õpilaskodu vanemaks või tema asetäitjaks;

2.15.2. probleemide, ettepanekute või heade mõtete olemasolul pöörduda õpilaskodu kasvataja, õpilaskodu vanema või tema asetäitjate poole.

2.15.3. anda raha ja muid hinnalisi asju kasvatajaga kokkuleppel tema kätte hoiule.

3. ÕPILASKODUST VÄLJA ARVAMINE

3.1. Õpilaste väljaarvamine õpilaskodust toimub

3.1.1. kooli lõpetamisel;

3.1.2. koolist lahkumisel;

3.1.3. kodukorra järjekindlal rikkumisel;

3.1.4. lapsevanema soovil;

3.2. Õpilase õpilaskodust väljaarvamine toimub kooli direktor käskkirjaga või vanema

(eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse alusel, va kooli lõpetamine.

4. VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS

4.1. Õpilaskodus viibimise ajal on õpilasele tagatud vaimne ja füüsiline turvalisus.

4.1 Õpilaskodus aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite

fikseerimine ja lahendamine toimub kooli kodukorra peatükis 5 reguleeritud korras.

5. PÄEVAKAVA

07.00 - 07.45. Äratus, pesemine, riietumine, tubade korrastamine

07.45 - 08.00. Hommikusöök

08.00 - 08.15. Õpilaste saatmine tundidesse.

08.15 - 16.00 Tunnid

16.00 - 18.00 Ujumine, sportlikud mängud suures saalis, ringide tegevused

18.00 - 19.00 Vaba aeg (tegevused seminariruumis või mänguväljakutel), vajadusel järgmiseks koolipäevaks ettevalmistamine.

19.00 - 19.30 Õhtusöök

19.30 - 20.30 Vaba aeg (TV ja videofilmide vaatamine, lauamängud, lugemine jms)

20.30 - 21.15 Õhtune pesemine, ettevalmistused magamiseks

21.15 - 21.30 Öörahu

 


free pokerfree poker